Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka prywatności) określa zasady korzystania ze strony internetowej: BiB Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, dostępnej pod adresem www.bib-systems.pl (dalej: Nasza Strona).
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za Naszą Stronę oraz wykonywanie związanych z nią obowiązków, w tym w zakresie administrowania danymi osobowymi jest: BiB Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668590, NIP: 7811943673 (dalej: Spółka).
 3. Nasza Strona ma na celu prezentowanie informacji o Spółce, jej działalności oraz ofercie handlowej, z tym zastrzeżeniem, że Nasza Strona nie służy do zawierania za jej pośrednictwem jakichkolwiek transakcji.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zawartość Naszej Strony jest powszechnie dostępna, a możliwość przeglądania Naszej Strony przez dowolną osobę (dalej: Użytkownik) nie wymaga podawania jakichkolwiek danych identyfikujących Użytkownika, w tym danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dla usprawnienia komunikacji ze Spółką, Użytkownik chcący nawiązać kontakt ze Spółką może skorzystać z formularza dostępnego na Naszej Stronie. Skorzystanie z takiej formy komunikacji wymaga podania przez Użytkownika wskazanych w nim danych osobowych, przy czym podanie takich danych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do zwrotnej komunikacji z Użytkownikiem, a w przypadku nawiązania z Użytkownikiem współpracy handlowej – także w zakresie koniecznym do komunikacji pomiędzy Spółką a Użytkownikiem w związku z faktem takiej współpracy. Nadto, dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej mogą być przetwarzane przez Spółkę w celach statystycznych, analitycznych oraz marketingowych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej: Rozporządzenie.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkownika, przy tym cele w jakich Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika wskazano w pkt 3 powyżej. Dane osobowe Użytkownika przekazane za pomocą Naszej Strony będą przetwarzane przez Spółkę (jako administratora) do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego celu i zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 21 Rozporządzenia) i mogą w tym okresie zostać przekazane:
  1. pracownikom lub współpracownikom Spółki odpowiedzialnym za prowadzenie procesów analitycznych, statystycznych marketingowych i handlowych, a także
  2. podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu działalności, w tym w szczególności dostawcom zewnętrznych usług i systemów informatycznych,
  3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (celem wykonania ciążących na Spółce z mocy prawa obowiązków).
  Dane osobowe Użytkownika nie będą jednak przez Spółkę przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Spółka nie stosuje w procesie przetwarzania danych osobowych Użytkownika przekazanych za pomocą Naszej Strony mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika stosując dostępne środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapobieżenia ich bezprawnemu przetwarzaniu. W szczególności Spółka dokłada staranności, aby dane osobowe były: (i) przetwarzane w sposób zgodny z prawem i celem w jakim zostały one udostępnione, (ii) przechowywane w bezpieczny sposób i nie dłużej niż to konieczne oraz (iii) nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

III. Otrzymywanie informacji handlowych od Spółki

 1. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o naszej ofercie i akcjach marketingowych (i to na warunkach opisanych w rozdział II pkt 3 – 7 powyżej).
 2. Informacje, o których mowa w pkt 1 powyżej mogą być przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej (na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej).

IV. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Spółki:
  1. dostępu do jego danych osobowych,
  2. sprostowania jego danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  4. przeniesienia jego danych osobowych do innego administratora.
 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.
  Jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie jego zgody, Użytkownik ma prawo zgodę tę cofnąć. Cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika, którego dokonano na podstawie jego zgody przed jej cofnięciem.
  Oświadczenie Użytkownika o cofnięciu zgody może zostać przesłane administratorowi na wskazany w rozdział I pkt 2 powyżej adres korespondencyjny lub następujący adres mailowy: biuro@bib-systems.pl.
 3. Sprzeciw.
  W przypadkach opisanych w art. 21 Rozporządzenia, w szczególności w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  Sprzeciw może zostać przesłany administratorowi na wskazany w rozdział I pkt 2 powyżej adres korespondencyjny lub następujący adres mailowy: biuro@bib-systems.pl.
 4. Skarga.
  Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (organem nadzoru jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

V. Pliki cookies

 1. Nasza Strona wykorzystuje mechanizm plików cookies (lub podobne technologie) w celu dostosowania Naszej Strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu Użytkownika, które umożliwiają między innymi przechowywanie preferencji i ustawień Użytkownika, obsługę logowania Użytkownika, wyświetlanie ukierunkowanych reklam, zwalczanie oszustw i analizę funkcjonowania witryn internetowych. Pliki cookies mogą mieć charakter sesyjny (pliki nie są zapisywane po zamknięciu przeglądarki) lub stały (pliki pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia).
 3. Stosowny komunikat o korzystaniu z plików cookies znajduje się na Naszej Stronie.
 4. Użytkownik, który kontynuuje korzystanie z Naszej Strony, pozostając na niej, wyraża tym samym zgodę na korzystanie z plików cookies.
 5. Użytkownik Naszej Strony, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies w pamięci urządzenia. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 6. Jeśli obsługa plików cookies zostanie wyłączona przez Użytkownika, niektóre z funkcji na Naszej Stronie mogą stać się niedostępne. Może to również spowodować nieprawidłowe wyświetlanie Naszej Strony.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przyjęte w niniejszej Polityce prywatności mogą w przyszłości ulec zmianie, przy czym stosowny komunikat o takich zmianach zostanie umieszczony na Naszej Stronie.
 2. Relacje pomiędzy Spółką a Użytkownikami podlegają polskim przepisom prawa.
 3. Za wyjątkiem przypadków, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisami prawa nie stanowią inaczej (w tym w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej) ewentualna odpowiedzialność Spółki za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Naszej Strony jest wyłączona.
 4. Za wyjątkiem przypadków, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisami prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory powstałe w związku z Naszą Stroną rozstrzygane będą przez sądy powszechnie właściwe miejscowo dla siedziby Spółki.

 

***