Poradnik

Funkcje i kompetencje niezbędnych uczestników w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Zaczynając od przygotowywania inwestycji, prowadzenia prac projektowych, prac budowlanych aż do odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w całym procesie budowlanym zdefiniowane zostały konkretne funkcje techniczne o określonych kompetencjach i uprawnieniach.

Zgodnie z prawem budowlanym Art. 12 ust. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz technicznoorganizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

 1. Projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 2. Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 3. Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 4. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 5. Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;

Art. 12 ust. 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1–5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

Wśród funkcji biorących udział w procesie projektowo-budowalnym można wyliczyć:

 1. Projektanci:
  • Architekci
  • Konstruktorzy
  • Projektanci instalacji sanitarnych
  • Projektanci instalacji elektrycznych
 2. Kierownik budowy
 3. Inspektor nadzoru budowlanego

Ponadto na etapie projektowania istnieje wymóg zaopiniowania dokumentacji przez odpowiednio uprawnionych rzeczoznawców takich jak:

 1. Rzeczoznawca do spraw przeciwpożarowych
 2. Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych